Prema Časnom Kur'anu, islam je verodostojna i iskonska vera. "Vera kod Boga je - islam". Kao što smo ranije pomenuli, islam se u Kur'anu pominje kao neprekidni tok u istoriji upućivanja ljudi, a Časni Kur'an neke ranije poslanike naziva "muslimanima". "Ibrahim nije bio ni Jevrej ni hrišćanin, već pravi vernik..." (Ali 'Imran, 67)

Izraz "vera" (din) po mišljenju lingvista nastao je od korena "addain" koji označava dug i pozajmicu. U tom smislu "din" je jedna vrsta otplate našeg duga Bogu koji obuhvata čitav naš život, jer mi nismo zbog ovog ili onog dara dužnici Bogu, već što smo suštinom našeg postojanja, kao uostalom, i sve što postoji na svetu, vezani i zavisimo od Uzvišenog Boga.

Značajno mesto islam daje verovanju da ljudi ne poseduju ništa, da su u pravom smislu reči siromasi, a da je Bog izobilje svega u najpotpunijem značenju. Kur'an eksplicitno iznosi ovu činjenicu: "O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Boga, a Bog je nezavisan i hvale dostojan." (Stvoritelj, 15)

Prema tome, mi čitavim bićem pripadamo Bogu i Njegovi smo dužnici, a verske istine su čvrsto povezane sa ovom pripadnošću. Budući da i mi i sve ostalo pripada Bogu, istinskom Gospodaru, mi ne možemo prema svojoj volji i prohtevima da stičemo i posedujemo, već je vera ta, odnosno put koji nam se kroz nju ukazuje (posredstvom šerijata ili morala) koja određuje način odnosa čoveka prema drugima, sebi i Bogu.

Na ovim ontološkim osnovama stiču se uslovi za stupanje religije u društveni i individualni život ljudi. Verujući je onaj čovek koji se oseća kao dužnik Bogu i koji u svemu zavisi od Njega. Pošto svoje postojanje, snagu, lepotu i znanje duguje Bogu, tako će i način kako da ih upotrebi i njima raspolaže uzeti od njihovog pravog vlasnika, čitav svoj život i ponašanje uskladiti s verom.

Prema islamskom rasuđivanju, vera nije jedna od mnogobrojnih aktivnosti čoveka, poput politike, kontemplacije, umetnosti i društvenog angažmana, već je slična duhu koji se udahne u telo mrtvog čoveka i u njegov život unosi smisao, nadu, spokojstvo i radost.

"O vernici, odazovite se Bogu i Poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati; i neka znate da se Bog upliće između čoveka i srca njegova, i da ćete se svi pred Njim sakupiti." (Al-Anfal,24)

Vera obuhvata sve aspekte čovekove egzistencije i njegovo celokupno ponašanje - javno, tajno, društveno i individualno, pa čak i njegovoj smrti daje smisao.

Individualni aspekti islama

Individualni akpekti vere odnose se na "unutrašnju i skrivenu vezu čoveka s Bogom". Bog kojeg predstavlja islam je Bog koji ima bliske i uske veze s čovekom, koji s njim razgovara, čuje njegov glas i ispunjava njegovu molbu. Bez obzira na to što takvog Boga od čoveka i ostalih bića u egzistencijalnom pogledu odvaja bezgranični prostor, u duhovnom pogledu On je čoveku "bliži od njegove vratne vene."

Najvažnija briga verujućeg čoveka i njegov glavni i krajnji cilj jeste način odnosa s Bogom, stizanje do Njega i postizanje Njegovog zadovoljstva. Veliki deo islamskih uputa objašnjava ovaj aspekta verskog života koji obuhvata sve obrede: dovu (moljenje), namaz (propisana dnevna molitva), zikr (sećanje na Boga), post, hodočašće i drugo.

StartPrev12NextEnd