Pretraga

Kontakt

Neznanog junaka 8
11040 Beograd, Srbija

 Telefon:    +(00) 381 11 3672 564
   2660 386
 Faks: +(00) 381 11 2666 980
   
 E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
  persijski@iran.rs
 
 Web: iran.rs
me.iran.rs
  mk.iran.rs

Online posetioci

rouhani 94 01

 

U ime Boga

U jednom delu svog izlaganja, on je naglasio važnost jedinstva i osudio podele:

"Današnju podelu u svet islama uneli su neprijatelji islama, neznalice i oni koji su podlegli nemaru. Podsećam na misao našeg pokojnog imama Homeinija (Bog mu se smilovao), koji je rekao da jedan musliman sunija koji govori protiv muslimana šije, ili ako musliman šija govori protiv muslimana sunije, da nijedan od njih nije sunije, ni šija. Današnji svet je svet islamskog jedinstva".

U svom izlaganju, gospodin Ruhani se osvrnuo na izvornu plemenitost ljudi i vrednost njihovih života sa aspekta islama:

"Danas, važno pitanje za nas muslimane, pre svega jesu ljudski životi, ne samo životi muslimana. Životi svih ljudi. Mi ne treba da dozvolimo da stradaju nevini ljudi, ubistvo nevinog čoveka je ubistvo humanosti. Vrednost jednog nevinog čoveka odgovara vrednosti celokupnog ljudskog roda; gde, u kojoj školi mišljenja ili knjizi imate tako lepo objašnjenje?

Božiji poslanik Muhamed je (s) rekao:

"Poziv potlačenih je važan za nas i treba da pohitamo svakome ko nas poziva tražeći pomoć, muslimanu ili nemuslimanu".

Sa stanovišta ljudskih prava, stradanje nedužnog čoveka, bez obzira na njegovu versku pripadnost, bilo da se radi o šiji, suniji, jeverejinu, hrišćaninu ili budisti, ima istu težinu.

Mi ne žalim zbog ubistva muslimana, žalimo zbog ubistva svakog nevinog čoveka, bez obzira na to kojoj veri pripada. Za nas je ljudski život najvažnije pitanje. Važna nam je bezbednost ljudi, to je dužnost vlada, učenjaka i mislilaca".

Gospodin Ruhani je u nastavku izlaganja rekao:

"Čuli ste za priču kada je neka osoba napala i opljačkala jednu nemuslimanku i jednu hrišćanku. Imam Ali (a.s.) je rekao: "Svako ko umre u stanju žaljenja zbog zlostavljanja nedužne osobe, neće biti prekoren". Ovo su reči Alija ibn Abi Taliba (a.s.), velikog druga Božijeg poslanika (s), da onaj ko umre od tuge zbog toga što je nedužna osoba zlostavljana, neće biti prekoren što je ovaj svet napustio u tuzi i žalosti".

Predsednik Islamske Republike u nastavku se osvrnuo na temu očuvanja bezbednosti:

"Danas, naš glavni prioritet je očuvanje života i bezbednosti ljudi u čitavom svetu, i ova obaveza nije ograničena samo na svet islama. Mi muslimani kao versku dužnost priznajemo vrednost ljudskog života sa stanovišta prava, i ubistvo svakog nedužnog i potlačenog čoveka, bez obzira na njegovu nacionalnost i veroispovest, je za osudu".

Gospodin Ruhani je između ostalog ukazao i na važnost osećanja dostojanstva i ponosa u islamskom svetu:

"Još jedno pitanje koje je u današnjem svetu važno za nas, jeste naše dostojanstvo, dostojanstvo islamskog sveta i dostojanstvo nas muslimana.

Svi muslimani i svi oni koji su otkrili put Božijeg poslanika (s) i koji se kreću tim putem, treba da osećaju ponos i dostojanstvo.

Neki u muslimanskom svetu danas, na žalost, ruše dostojanstvo nas muslimana, na žalost u ime džihada i religije potežu mač ka licu Poslanika (s) i islama i tako skrnave dostojanstvo i ponos islama u svetu.

Onu su kod mnogih ljudi i omladine u svetu izazvali podozrenje prema islamu i kod njih stvorili islamofobiju. Mi treba da osećamo odgovornost prema ovom tragičnom incidentu".

Doktor Ruhani se takođe osvrnuo i na odbrambenu funkciju džihada:

"Prvi stih Kur'ana koji govori o džihadu - borbi na Božijem putu - dakle, prvi stih koji je objavljen u Kur'anu u vezi džihada, kaže da džihad u islamu ima odbrambenu svrhu. Prethodni stih kaže da je borba dozvoljena onda kada muslimani budu ugnjeteni.

Prema tome, islamski džihad je radi odbrane potlačenih. Islamski džihad je radi zaštite bogomolja - hramova, crkava i sinagoga. Džihad u islamu podrazumeva zaštitu i odbranu u opštem smislu.

Postavljam pitanje onim orijentalistima i stručnjacima za islam koji su lažno rekli da je islam religija mača: Da li je islam u Indoneziji stigao mačem? Pitam ih da li se islam na području Istočne Azije raširio mačem?

Islam nije vera mača, islam je vera pozivanja i logike. Islam nikada nikome nije nametnuo verovanje. "Nema prisile u veri".

Vera koja se širi mačem nema nikakvog smisla. Vera podrazumeva uverenje; može li uverenje da se stekne mačem i prisilom?"

U nastavku izlaganja dr Hasan Ruhani je istakao da je islam vera koja se temelji na logici, milosti i ljubavi:

"Granice islama su granice racionalnosti, logike i milosti. Časni Poslanik islama (s) bio je poslanik milosti. Pitam vas - verske učenjake, intelektualce i mislioce: Da li je Božiji poslanik (s) u vreme kada islam još nije bio dovoljno snažan i kada su njegovi pripadnici ušli u Medinu, toga dana koji je označio početak uspostavljanja islamske vlasti, kakvo je bilo njihovo postupanje prema jevrejima i hrišćanima koji su tada živeli u Medini, i da li se razlikovalo od postupanja kada je Poslanik (s) poslednje godine svog života bio na vrhuncu svoje moći? Zar u Medini nisu živeli i sledbenici drugih religija? Poslanik (s) nije proterao ni jevreje ni hrišćane iz Medine, čak je bio tolerantan i prema onima za koje je znao da su licemeri".

Časni poslanik (s) nam je doneo veru tolerancije, suživota, saosećanja i milosrđa".

Dr Ruhani, predsednik Islamske Republike Irana, u nastavku izlaganja se osvrnuo na značaj napretka i razvoja u islamskom svetu:

"Pitanje razvoja je od velikog značaja za svet islama.Islam je religija civilizacije, nauke i religije, on je vera spoljašnje i unutrašnje čistoće. Poslanik (s) je neprestano pozivao ljude čistoći i higijeni. Islam je ljudima darovao čistoću, unutrašnju i spoljašnju, i on je podsticao ljude na znanje i međusobnu toleranciju. U najkraćem, islam je i objavljen radi usavršavanja morala.

Naša vera je vera morala. Vera suživota među ljudima. Ova vera od nas traži rast, kulturu, nauku i znanje. Ako mi muslimani ne postognemo naučni i ekonomski razvoj, nećemo moći da se spasimo zavera neprijatelja islama i onih koji ugnjetavaju muslimanski svet. Mi na području nauke i znanja treba da pomognemo jedni druge".

Predsednik Islamske Republike Iran se osvrnuo i na značajan razvoj Irana u periodu nakon Islamske revolucije:

"Iran je platio visoku cenu za razvoj nauke i tehnologije. Ako su nam uveli sankcije, to je bilo zbog nauke i znanja; ako nam je Zapad uveo sankcije, to je urađeno zbog naučnog napretka, ako su nam zapadnjaci uveli sankcije, to je zbog toga što su hteli da zadrže monopom nad nekim tehnologijama. Oni su gnevni na samu pomisao o gubitku monopola nad naukom i tehnologijom i smatraju da njihova dominacija u svetu podrazumeva vojnu, ekonomsku i naučnu dominaciju".

Dr Ruhani je u nastavku istakao da je tehnološki razvoj pravo svih ljudi u svetu:

"Mi smatramo da svi imaju legitimno pravo na naučni i tehnološki razvoj, pa tako i muslimani. U tome treba da budemo složni i jedinstveni - i stručnjaci i akademici, intelektualci, i u realnoj i u virtuelnoj sferi, i podržimo i pomognemo jedni druge.

Ako uzmemo u obzir prioritete islamskog sveta, imaćemo jedan drugi svet. Mi prema našoj deci i budućim generacijama imamo veliku odgovornost i misiju.

Ne dozvolimo da u našoj omladini zaživi podozrenje prema islamu i nasleđu Časnog poslanika (s) i da nas neko drugi putem podele, nesloge, nasilja i ekstremizma udalji od naše vere. Naša vera je vera ljubavi, vera bratstva. Neka i u našim postupcima i našim rečima prevlada umerenost".

Na kraju svog izlaganja dr Ruhani je ukazao na primere suživota u Islamskoj Republici:

"U Iranu, šije i sunije žive zajedno jedni s drugima, u to može da se uveri svako ko poseti Teheran gde može videti hramove koji su tu nalaze vekovima unazad. Ti hramovi se i danas nalaze na istom mestu. U našem parlamentu, u islamskoj savetodavnoj skupštini, prisutni su i šije i sunije, i jevreji, hrišćani i zoroastrijanci. Svi oni zajedno nalaze se u jedinstvenom redu".