Pretraga

Kontakt

Neznanog junaka 8
11040 Beograd, Srbija

 Telefon:    +(00) 381 11 3672 564
   2660 386
 Faks: +(00) 381 11 2666 980
   
 E-mail: info@iran.rs
  nur@iran.rs
  persijski@iran.rs
 
 Web: iran.rs
me.iran.rs
  mk.iran.rs

Online posetioci

rouhani UNIncijativa „Svet protiv nasilja i ekstremizma" koju je predložio iranski predsednik Hasan Ruhani tokom svog govora u Generalnoj skupštini UN-a na njenom godišnjem zasedanju u septembru, usvojena je od strane ovog organa.

Rezolucija je usvojena apsolutnom većinom na otvorenoj sednici Generalne skupštine UN-a. U nastavku donosimo intergralni tekst rezolucije.

Svet protiv nasilja i nasilnog ekstremizma

Generalnoj skupštini,

Vođeni namerama i principima utvrđenim u Povelji Ujedinjenih nacija i Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima,

Podsećajući na naše rezolucije 2625 (XXV) od 24. oktobra 1970, 36/103 od 9. decembra 1981, 39/11 od 12. novembra 1984, 49/60 od 9. decembra 1994, 53/243 od 13. septembra 1999, 55/282 od 7. septembra 2001, 56/6 od 9. novembra 2001, 60/288 od 8. septembra 2006, 64/14 od 10. novembra 2009, 66/171 od 19. decembra 2011, 67/99 od 14. decembra 2012 i 67/173, 67/178 i 67/179 od 20. decembra 2012, i Pekinšku deklaraciju i Platformu za akciju

Potvrđujući da ciljevi i principi sadržani u Povelji uključuju, između ostalog, izgradnju prijateljskih odnosa među narodima na osnovu poštovanja principa jednakih prava i samoopredeljenja naroda, preduzimanje drugih odgovarajućih mere za jačanje univerzalnog mira, postizanje međunarodne saradnje u rešavanju međunarodnih problema ekonomske, socijalne, kulturne ili humanitarne prirode, i unapređivanje i podsticanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve, bez razlike bilo koje vrste kao što su rasa, boja kože, pol, jezik, veroispovest, politička ili druga mišljenja, nacionalno ili društveno poreklo, imovina, rođenje ili druge okolnosti,

Ističući da su se sve države članice obavezale da će se u svojim međunarodnim odnosima uzdržavati od pretnje silom ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje države, ili na bilo koji drugi način nespojiv s ciljevima Ujedinjenih nacija,

Uznemireni aktima netolerancije, nasilnog ekstremizma, nasilja, uključujući i sektaško nasilje i terorizam u različitim delovima sveta, koji odnose nevine živote, prouzrokuju uništenje i raseljavanje ljudi, a odbacujući upotrebu nasilja, bez obzira na njegove motive,

Potvrđujući posvećenost od strane svih država u skladu sa Poveljom da promovišu i ohrabruju univerzalno poštovanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda bez ikakvog razlika i potvrđujući da države imaju obavezu da štite i poštuju sva ljudska prava i osnovne slobode svih lica,

Uvereni da ratovi i oružani sukobi mogu dovesti do radikalizacije i širenje nasilnog ekstremizma i ometanja razvoja ljudskih društava i sprečavaju dobrobit čovečanstva,

Priznajući da je primarna odgovornost svake države da obezbedi miran i nenasilan život za svoj narod, uz puno poštovanje njihovih ljudskih prava bez ikakve razlike, da žive zajedno u miru sa svojim susedima, uz puno poštovanje političke nezavisnosti i principa suverene jednakosti za druge, i da pomažu u održavanju međunarodnog mira i bezbednosti,

Podsećajući da Povelja u svojoj preambuli potvrđuje da je praktikovanje tolerancije jedan od principa koji se primenjuju za postizanje ciljeva kojima teže Ujedinjene nacije u sprečavanju rata i očuvanja mira, i ubeđeni da poštovanje i zaštita svih ljudskih prava i osnovnih sloboda svih ljudi, kao i tolerancija, prepoznavanje i uvažavanje drugih i sposobnost da žive zajedno i saslušaju jedni druge, formiraju solidnu osnovu svakog društva i mira,

Pozdravljajući napore generalnog sekretara i njegovog visokog predstavnika za Savez civilizacija u cilju promovisanje većeg razumevanja i poštovanja među civilizacijama, kulturama i religijama,

Ponovo potvrđujući da nasilni ekstremizam predstavlja ozbiljnu brigu zajedničku svim državama članicama i ugrožava bezbednost i dobrobit ljudskog društva, i uvereni da ne postoji opravdanje za nasilni ekstremizam bez obzira na njegove motive,

Prepoznavajući potrebu za sveobuhvatnim pristupom u borbi protiv nasilnog ekstremizma i uslovima koji pogoduju njegovom širenju,

Naglašavajući da države moraju preduzeti sve mere u borbi protiv nasilnog ekstremizma u skladu sa svojim obavezama u skladu sa međunarodnim pravom, posebno međunarodnim ljudskim pravima, pravima izbeglica i humanitarnim pravom, i podvlačeći da mere protiv terorizma i zaštita ljudskih prava, osnovnih sloboda i vladavine prava nisu konfliktni, već komplementarni i međusobno dopunjujući ciljevi, a suštinski su deo uspešnog napora da se suprotstavi nasilnom ekstremizmu,

Prepoznajući posvećenost svih religija miru, i odlučni u osudi nasilnog ekstremizma koji širi mržnju i ugrožava život,

Potvrđujući da nasilni ekstremizam, u svim njegovim oblicima i manifestacijama, ne može i ne treba da bude povezan sa bilo kojom religijom, nacijom, civilizacijom ili etničkom grupom,

1 . Naglašavaju se međunarodne obaveze svih država u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava, posebno obaveza uzdržavanja, u svojim međunarodnim odnosima, od pretnje ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje države, ili na bilo koji drugi način koji je suprotan ciljevima Ujedinjenih nacija i rešavanje njihovih međunarodnih sporova mirnim putem na osnovu Povelje;

2. Osuđuje se ciljanje na civile, uključujući žene i decu, u suprotnosti sa međunarodnim pravom, posebno ljudskim pravima i humanitarnim pravom, od strane ekstremista, kao i pokušaji da se javnost odvrati od traženja političkih reformi, umerenosti i inkluzivnog razvoja u različitim društvima i udalji od nastojanja da se suzbije nasilje;

3. Osuđuju se napadi na verske i kulturne objekte i svetilišta, u suprotnosti sa međunarodnim pravom, a posebno ljudskim i humanitarnim pravom, uključujući svako namerno uništavanje relikvija i spomenika;

4. Podstiču se sve države članice da se ujedine protiv nasilnog ekstremizma u svim njegovim oblicima i manifestacijama, kao i sektaškog nasilja; ohrabruju se napori lidera da u okviru svojih zajednica razgovaraju o uzrocima ekstremizma i diskriminacije i razrade strategije za rešavanje ovih uzroka podvlačeći da države, regionalne organizacije, nevladine organizacije, verski organi i mediji imaju važnu ulogu u promovisanju tolerancije i poštovanju verskih i kulturnih različitosti;

5. Naglašava se da je važno da države snažno osude sve oblike nasilja nad ženama i da se uzdrže od pozivanja na bilo kakav običaj, tradiciju ili religijsko učenje radi izbegavanja svojih obaveza u pogledu njegovog otklanjanja, kao što je navedeno u Deklaraciji o eliminaciji nasilja nad ženama;

6. Podstiču se sve države i međunarodne organizacije da stvore javnu svest, obaveste javnost o opasnostima netolerancije i sektaškog nasilja i reaguju sa obnovljenom posvećenošću i akcijom u podršci unapređenju tolerancije i ljudskih prava, i pozivaju se da nastave da paze na značaj međusobne saradnje, razumevanja i dijaloga u obezbeđivanju promocije umerenosti, tolerancije i poštovanja ljudskih prava;

7. Pozivaju se sve države da poštuju i međusobno štite u borbi protiv nasilnog ekstremizma, svih ljudskih prava i osnovnih sloboda i vladavine prava i da podrže sve akcije na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, u saradnji sa civilnim društvom, da podstaknu razumevanje, toleranciju i nenasilje, između ostalog, kroz programe i institucije iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, informisanja i komunikacija, jačanje demokratskih institucija, obezbeđivanje sveobuhvatnog procesa razvoja, eliminisanje svih oblika netolerancije i nasilja, iskorenjivanja siromaštva i nepismenosti i smanjenja nejednakosti unutar i među nacijama;

8. Naglašava se vitalni značaj obrazovanja, uključujući obrazovanje u oblasti ljudska prava, kao najefikasnije sredstvo za promovisanje tolerancije, u sprečavanju širenja ekstremizma usađivanjem poštovanja prema životu i promovisanju prakse nenasilja, umerenosti, dijaloga i saradnje i podstiču se sve države, specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija i međuvladinih i nevladinih organizacija da aktivno doprinesu ovom poduhvatu, između ostalog, stavljanjem akcenta na građansko vaspitanje, životne veštine, kao i demokratske principe i prakse na svim nivoima formalnog i neformalnog obrazovanja;

9. Preporučuje se promovisanje angažovanja zajednice u suprotstavljanju ekstremizmu, uključujući i jačanje veza između zajednica i naglašavajući njihove zajedničke obaveze i interese;

10. Pozivaju se države članice da se založe za širenje informacija o toleranciji i međusobnom poštovanju, i naglašava potencijalni doprinos medija i novih komunikacionih tehnologija, uključujući i internet, da promovišu poštovanje svih ljudskih prava, razviju bolje razumevanje među svim religijama, verovanjima, kulturama i narodima, unaprede toleranciju i uzajamno poštovanje i time ojačaju odbacivanje ekstremizma;

11. Priznaje se pozitivan doprinos koji ostvarivanje prava na slobodu izražavanja, posebno putem medija i novih tehnologija, uključujući i internet, i puno poštovanje slobode traženja, primanja i širenja informacija, može doneti u borbi protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i netolerancije, i ponavlja potreba poštovanja uređivačke nezavisnosti i samostalnosti medija u tom pogledu;

12. Najoštrije se osuđuje svako zagovaranje nacionalne, rasne ili verske mržnje koje predstavlja podsticanje na diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje;

13. Pozivaju se sve države članice, organizacije sistema Ujedinjenih nacija, regionalne i nevladine organizacije i drugi relevantni akteri da na odgovarajući način streme ostvarivanju ciljeva navedenih u ovoj rezoluciji;

14. Zahteva se od generalnog sekretara da podnese izveštaj o sprovođenju ove rezolucije Generalnoj skupštini na njenom sedamdesetoj sednici, i da preporuči načine i sredstva kojima bi sistem Ujedinjenih nacija i Sekretarijat mogao da pomogne državama članicama u pogledu njihovog zahteva i u okviru postojećih resursa, u stvaranju javne svesti o opasnostima netolerancije kao i podsticanja razumevanja i nenasilja.